POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy Państwa, że:

  • administratorem podanych danych jest Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, ul. Parkowa 1; 420620 Nakło Śląskie;

  • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail iodo@cekus.pl;

  • celem przetwarzania danych jest zapewnienie korespondencji odpowiedniej ewidencji, przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą, a podstawą prawną są art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

  • podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest brak rozpatrzenia sprawy, w tym korespondencji;

  • podane dane będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

  • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

  • przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;

  • mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza Państwa prawa lub RODO.

  • Tekst obowiązującego Rozporządzenia (RODO):

bezpośredni link https://uodo.gov.pl/pl/395/1192